Chương trình lớp 8

Bài học

Tác giả trong nước

Đoàn Văn Cừ

Hồ Chí Minh

Khuyết danh Việt Nam

Lý Công Uẩn

Nam Cao

Ngô Tất Tố

Nguyễn Hoành Khung

Nguyên Hồng

Nguyễn Khắc Viện

Nguyễn Thiếp

Nguyễn Trãi

Phạm Tất Đắc

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Tản Đà

Tế Hanh

Thái An

Thanh Tịnh

Thế Lữ

Tố Hữu

Trần Quốc Tuấn

Trần Tuấn Khải

Vũ Đình Liên

Tác giả nước ngoài

Chyngyz Torekulovich Aytmatov

Federico Mayor Zaragoza

Hans Christian Andersen

Jean-Jacques Rousseau

Miguel de Cervantes

Molière

O. Henry