Chương trình lớp 10

Bài học

Tác giả trong nước

Đặng Kim Ngọc

Đặng Thai Mai

Đặng Trần Côn

Hoàng Đức Lương

Khuyết danh Việt Nam

Mãn Giác thiền sư

Ngô Sĩ Liên

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Du

Nguyễn Dữ

Nguyễn Trãi

Nguyễn Trung Ngạn

Phạm Ngũ Lão

Phan Kế Bính

Pháp Thuận thiền sư

Thạch Lam

Thân Nhân Trung

Tô Hoài

Trần Ninh Hồ

Trương Hán Siêu

Tác giả nước ngoài

Abraham Lincoln

Đỗ Phủ

Homer

Khuyết danh Ấn Độ

La Quán Trung

Lý Bạch

Matsuo Bashō

Thôi Hiệu

Vương Duy

Vương Xương Linh

Xiao Jun