Chương trình lớp 12

Bài học

Tác giả trong nước

Chế Lan Viên

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Hồ Chí Minh

Kim Lân

Lê Duẩn

Lưu Quang Vũ

Ma Văn Kháng

Nguyễn Duy

Nguyễn Đình Thi

Nguyễn Khải

Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Minh Châu

Nguyễn Thi

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Tuân

Nông Quốc Chấn

Phạm Văn Đồng

Quang Dũng

Sơn Nam

Thanh Thảo

Tô Hoài

Tố Hữu

Trần Đình Hượu

Võ Nguyên Giáp

Xuân Quỳnh

Tác giả nước ngoài

Ernest Hemingway

Kofi Annan

Lỗ Tấn

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov

Paul Éluard

  • Tự do đọc thêm / 1 bài văn mẫu

Stefan Zweig