Chương trình lớp 6

Bài học

Tác giả trong nước

Duy Khán

Đoàn Giỏi

Hồ Nguyên Trừng

Khuyết danh Việt Nam

Minh Huệ

Nguyễn Duy

Nguyễn Hoàng Sơn

  • Sa bẫy đọc thêm / 1 bài văn mẫu

Nguyễn Tuân

Tạ Duy Anh

Thép Mới

Thuý Lan

Tô Hoài

Tố Hữu

Trần Đăng Khoa

  • Mưa 1 bài văn mẫu

Trần Hoàng

Võ Quảng

Tác giả nước ngoài

Aleksandr Sergeevich Pushkin

Alphonse Daudet

Ilya Ehrenburg

Khuyết danh Trung Quốc

Tù trưởng Seattle