Viết bài tập làm văn số 6: Văn nghị luận

Lớp 8

23.00

Nội dung

I – ĐỀ BÀI THAM KHẢO

Đề 1. Dựa vào các văn bản Chiếu dời đôHịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.
Đề 2. Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” và “hành”.
Đề 3. Câu nói của M. Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì?

II – YÊU CẦU

Ôn luyện kĩ về:
1. Các phép lập luận chứng minh và giải thích đã học ở lớp 7.
2. Luận điểm và cách trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.
3. Các kĩ năng dùng từ, đặt câu, nhất là kĩ năng sử dụng kiểu câu phủ định.