Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Lớp 10

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Viết được bài văn thuyết minh văn học chuẩn xác, hấp dẫn, sát đúng với yêu cầu.

I - HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Để làm bài tốt, cần ôn lại yêu cầu và phương pháp làm văn thuyết minh.
2. Tìm hiểu thật kĩ tác phẩm, tác giả, thể loại,... sẽ phải thuyết minh.
3. Rút kinh nghiệm các bài viết trước để viết tốt hơn.

II - GỢI Ý ĐỀ BÀI

Có thể lựa chọn một trong những đối tượng sau đây để làm bài thuyết minh văn học:
- Một tác phẩm văn học
- Một tác giả văn học
- Một thể loại văn học

hoặc kết hợp thuyết minh về một tác giả, tác phẩm như:
- Trương Hán Siêu và Phú sông Bạch Đằng
- Nguyễn Du và Truyện Kiều

III - GỢI Ý CÁCH LÀM BÀI

1. Cần nhớ trọng tâm của bài thuyết minh. Ví dụ:

- Khi thuyết minh về một tác phẩm văn học, trọng tâm phải là nội dung và giá trị của tác phẩm ấy. Phần đó cần nói thật rõ, thật cụ thể. Tất nhiên bài viết có nói đến tác giả và thời đại nhưng đều nhằm góp phần soi sáng nội dung tác phẩm. Có thế trọng tâm của bài viết mới nổi rõ.

- Khi thuyết minh về một tác giả văn học, trọng tâm phải là sự nghiệp văn học của tác giả ấy (thường gồm nhiều tác phẩm). Trường hợp này lại cần làm nổi bật nội dung, giá trị một số tác phẩm tiêu biểu cho tư tưởng và nghệ thuật của tác giả. Chính những tác phẩm đó là đóng góp của tác giả vào gia tài văn học dân tộc.

Những chuyện khác (vợ con, bạn bè,...) nếu nói đến cũng cốt làm sáng tỏ thêm sự nghiệp văn học, và chỉ chiếm một phần nhỏ.

2. Nên dẫn ra vài đoạn văn, đoạn thơ thật đặc sắc và ngắn để bài viết thêm sinh động, hấp dẫn.

3. Nên đọc kĩ các phần Tiểu dẫn trong SGK Ngữ văn 10 để học tập kinh nghiệm. Phần Tiểu dẫn thường thuyết minh về tác phẩm, tác giả hay loại thể,... Lời văn súc tích, sáng rõ. Ví dụ, Tiểu dẫn của bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên có ba phẩn: phần đầu thuyết minh về nhà văn Nguyễn Dữ; phần hai thuyết minh về thể truyền kì; phần ba thuyết minh về tác phẩm Truyền kì mạn lục.

Tiểu dẫn bài Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) có ba phần: phần đầu nói về cuộc đời Trương Hán Siêu; phần hai nói về sông Bạch Đằng và thơ văn viết về sông Bạch Đằng; phần ba nói về bài Phú sông Bạch Đằng với những đặc trưng cơ bản của thể phú. Tham khảo tiểu dẫn ở các bài khác và tuỳ theo đề bài, học sinh lập một dàn ý cho rõ ràng mạch lạc, thuận tiên cho người đọc tiếp nhận cũng như phù hợp với mạch suy nghĩ của mình.