Nguyễn Thiếp La Sơn phu tử

Việt Nam / Lớp 8

Tác phẩm

Tác giả

Nguyễn Thiếp 阮浹 (25 tháng 8 năm Quý Mão 1723-1804), tên hiệu phổ biến là La Sơn phu tử, huý là Minh, tự là Quang Thiếp, quê làng Mật Thôn, xã Nguyệt Úc hay Nguyệt Áo (tục gọi là Nguyệt Ao), tổng Lai Thạch, huyện La Sơn. Tổng La Thạch sau này lại thuộc về huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Thiếp có nhiều tên tự hay tên hiệu, hoặc do ông tự đặt, hoặc do người đương thời xưng tặng, chẳng hạn: Lam Hồng dị nhân, Khải Xuyên, Lạp phong cư sĩ, Điên ẩn, Cuồng ẩn, Hạnh am, Hầu lục niên, Lục niên tiên sinh, La Giang phu tử, La Sơn phu tử...

Nguyễn Thiếp đỗ hương giải (cử nhân) đời Lê, không ra làm quan. Năm 60 tuổi Nguyễn Huệ mời ân cần, ông ra làm quan với triều Tây Sơn, dóng góp rất nhiều về chủ trương và công việc cho việc học hành thi cử, đào tạo nhân tài... chỉ tiếc rằng đời loạn lạc liên miên, nhà Tây Sơn không thực thi được.

Tác phẩm:
- Lạp Phong thi tập
- Lạp Phong văn cảo