Cuối thu

Việt Nam / Lớp 8 » Đoàn Văn Cừ

Nội dung

Cuối thu, trời biếc, lúa vàng bông,
Cỏ nhạt màu xanh, lá úa hồng.
Hôm tối chân trời sương tím phủ,
Gió đưa hương lúa bốc thơm lừng.
1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013