Chiều hôm nhớ nhà

Việt Nam » Bà huyện Thanh Quan

Nội dung

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài[1], người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?
[1] Có bản chép “Chương Đài”.
Có bản chép tiêu đề là Buổi chiều lữ thứ, Chiều hôm nhớ nhà.

Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình SGK Văn học 9 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ về sau.

Nguồn:
1. Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sung, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004