Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)

Lớp 7

Chưa có đánh giá nào

Nội dung

3. Các phép biến đổi câu đã học

CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CÂU

* Thêm, bớt thành phần câu

- Rút gọn câu

- Mở rộng câu:
+ Thêm trạng ngữ
+ Dùng cụm C – V để mở rộng câu

* Chuyển đổi kiểu câu
- Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

4. Các phép tu từ cú pháp đã học

CÁC PHÉP TU TỪ CÚ PHÁP

- Điệp ngữ
- Liệt kê