Hippolyte Taine Hi-pô-lít Ten

Pháp / Lớp 9

Tác giả

Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) là triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, tác giả công trình nghiên cứu La Phông-ten và thơ ngụ ngôn của ông (1853).