Tác giả 175/175

Abraham Lincoln A. Lin-côn

15.00

Mỹ / Lớp 10

1 tác phẩm, 523 lượt xem

Aleksandr Sergeevich Pushkin A-lếch-xan-drơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin

Nga / Lớp 6 / Lớp 11

2 tác phẩm, 1065 lượt xem

Alphonse Daudet An-phông-xơ Đô-đê

Pháp / Lớp 6

1 tác phẩm, 552 lượt xem

Anh Thơ

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 1081 lượt xem

Anton Pavlovich Chekhov An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp

Nga / Lớp 11

1 tác phẩm, 544 lượt xem

Bà huyện Thanh Quan

33.33

Việt Nam / Lớp 7

2 tác phẩm, 1331 lượt xem

Bằng Việt

23.00

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 1240 lượt xem

Cao Bá Quát 高伯适

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 1129 lượt xem

Chế Lan Viên

15.00

Việt Nam / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 2972 lượt xem

Chính Hữu

23.00

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 2151 lượt xem

Chu Mạnh Trinh 朱孟楨

15.00

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 1140 lượt xem

Chu Quang Tiềm

94.11

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 5517 lượt xem

Chương Thâu

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 692 lượt xem

Chyngyz Torekulovich Aytmatov Ai-ma-tốp

Nga / Lớp 8

1 tác phẩm, 491 lượt xem

Daniel Defoe Đe-ni-ơn Đi-phô

Anh / Lớp 9

1 tác phẩm, 509 lượt xem

Duy Khán

53.40

Việt Nam / Lớp 6

1 tác phẩm, 1061 lượt xem

Đặng Kim Ngọc

Việt Nam / Lớp 10

1 tác phẩm, 713 lượt xem

Đặng Thai Mai

15.00

Việt Nam / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 1061 lượt xem

Đặng Trần Côn 鄧陳琨

Việt Nam / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 874 lượt xem

Đoàn Giỏi

25.00

Việt Nam / Lớp 6

1 tác phẩm, 2 bài văn mẫu, 1063 lượt xem