Tác giả 175/175

Abraham Lincoln A. Lin-côn

Mỹ / Lớp 10

1 tác phẩm, 315 lượt xem

Aleksandr Sergeevich Pushkin A-lếch-xan-drơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin

Nga / Lớp 6 / Lớp 11

2 tác phẩm, 608 lượt xem

Alphonse Daudet An-phông-xơ Đô-đê

Pháp / Lớp 6

1 tác phẩm, 295 lượt xem

Anh Thơ

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 641 lượt xem

Anton Pavlovich Chekhov An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp

Nga / Lớp 11

1 tác phẩm, 263 lượt xem

Bà huyện Thanh Quan

23.00

Việt Nam / Lớp 7

2 tác phẩm, 834 lượt xem

Bằng Việt

11.00

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 711 lượt xem

Cao Bá Quát 高伯适

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 673 lượt xem

Chế Lan Viên

15.00

Việt Nam / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 1605 lượt xem

Chính Hữu

11.00

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 1597 lượt xem

Chu Mạnh Trinh 朱孟楨

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 570 lượt xem

Chu Quang Tiềm

84.12

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 4005 lượt xem

Chương Thâu

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 384 lượt xem

Chyngyz Torekulovich Aytmatov Ai-ma-tốp

Nga / Lớp 8

1 tác phẩm, 249 lượt xem

Daniel Defoe Đe-ni-ơn Đi-phô

Anh / Lớp 9

1 tác phẩm, 290 lượt xem

Duy Khán

15.00

Việt Nam / Lớp 6

1 tác phẩm, 470 lượt xem

Đặng Kim Ngọc

Việt Nam / Lớp 10

1 tác phẩm, 382 lượt xem

Đặng Thai Mai

Việt Nam / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 595 lượt xem

Đặng Trần Côn 鄧陳琨

Việt Nam / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 480 lượt xem

Đoàn Giỏi

25.00

Việt Nam / Lớp 6

1 tác phẩm, 2 bài văn mẫu, 557 lượt xem