Tác giả 175/175

Abraham Lincoln A. Lin-côn

33.67

Mỹ / Lớp 10

1 tác phẩm, 1088 lượt xem

Aleksandr Sergeevich Pushkin A-lếch-xan-drơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin

53.20

Nga / Lớp 6 / Lớp 11

2 tác phẩm, 2670 lượt xem

Alphonse Daudet An-phông-xơ Đô-đê

44.25

Pháp / Lớp 6

1 tác phẩm, 1429 lượt xem

Anh Thơ

33.00

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 2189 lượt xem

Anton Pavlovich Chekhov An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp

43.50

Nga / Lớp 11

1 tác phẩm, 3065 lượt xem

Bà huyện Thanh Quan

43.75

Việt Nam / Lớp 7

2 tác phẩm, 2881 lượt xem

Bằng Việt

44.00

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 3267 lượt xem

Cao Bá Quát 高伯适

15.00

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 2566 lượt xem

Chế Lan Viên

15.00

Việt Nam / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 6263 lượt xem

Chính Hữu

43.00

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 1 bài văn mẫu, 6372 lượt xem

Chu Mạnh Trinh 朱孟楨

15.00

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 2311 lượt xem

Chu Quang Tiềm

94.11

Việt Nam / Lớp 9

1 tác phẩm, 6927 lượt xem

Chương Thâu

Việt Nam / Lớp 11

1 tác phẩm, 1388 lượt xem

Chyngyz Torekulovich Aytmatov Ai-ma-tốp

12.00

Nga / Lớp 8

1 tác phẩm, 1342 lượt xem

Daniel Defoe Đe-ni-ơn Đi-phô

Anh / Lớp 9

1 tác phẩm, 1353 lượt xem

Duy Khán

83.88

Việt Nam / Lớp 6

1 tác phẩm, 3066 lượt xem

Đặng Kim Ngọc

Việt Nam / Lớp 10

1 tác phẩm, 1563 lượt xem

Đặng Thai Mai

25.00

Việt Nam / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 2166 lượt xem

Đặng Trần Côn 鄧陳琨

Việt Nam / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 1816 lượt xem

Đoàn Giỏi

33.67

Việt Nam / Lớp 6

1 tác phẩm, 2 bài văn mẫu, 2338 lượt xem