Tác giả 8/175

Alphonse Daudet An-phông-xơ Đô-đê

44.25

Pháp / Lớp 6

1 tác phẩm, 1362 lượt xem

Guy de Maupassant Ghi đơ Mô-pa-xăng

Pháp / Lớp 9

1 tác phẩm, 2797 lượt xem

Hippolyte Taine Hi-pô-lít Ten

Pháp / Lớp 9

1 tác phẩm, 1354 lượt xem

Jean de La Fontaine La Phông-ten

15.00

Pháp / Lớp 7 / Lớp 9

2 tác phẩm, 2836 lượt xem

Jean-Jacques Rousseau J. Ru-xô

Pháp / Lớp 8

1 tác phẩm, 1188 lượt xem

Molière Jean-Baptiste Poquelin • Mô-li-e

Pháp / Lớp 8

1 tác phẩm, 2244 lượt xem

Paul Éluard Pôn ê-luy-a

Pháp / Lớp 12

1 tác phẩm, 1637 lượt xem

Victor Hugo Vích-to Huy-gô

Pháp / Lớp 11

1 tác phẩm, 1951 lượt xem