Soạn bài: Làm thơ bảy chữ

Lớp 8 » Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

15.00
I. Kiến thức cơ bản

Câu 1: Số tiếng, số câu trong thơ bảy chữ:

- Thơ bảy chữ, cũng có nghĩa là thơ mà mỗi dòng thơ có bảy tiếng, gồm một số loại khác nhau:
+ Thơ bảy chữ cổ thể (còn gọi là cổ phong) – thất cổ, có hình thức tương đối tự do, có thể có câu không phải bảy tiếng.
+ Thơ thất ngôn Đường luật: tám câu bảy chữ - thất ngôn bát cú, và tứ tuyệt: bốn câu bảy chữ - thất ngôn tứ tuyệt, có niêm luật rất chặt chẽ.
+ Thơ bảy chữ hiện đại thường tự do, linh hoạt hơn thơ thất ngôn và tứ tuyệt Đường luật.

Câu 2: Nhịp thơ

Thường có ba cách ngắt: 4/3; 2/2/3; 2/5. Nhưng chủ yếu là cách ngắt nhịp 4/3.

VD:
Thân em vừa trắng / lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm / với nước non
Câu 3: Vần thơ

- Gieo vần chính, trùng nhau hoàn toàn

VD:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
- Có thể vần thông, không trùng nhau hoàn toàn.

VD:
Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy,
Sống tràn sinh lực, bốc men say.
- Vần có thể bằng, có thể trắc.

Câu 4: Bố cục trong thơ bảy chữ

- Phần đề: gồm phá đề (câu 1) tức là mở bài và thừa đề (câu 2) dùng để nối câu phá mà vào bài.

- Phần thực (câu 3 và 4): giải thích ý bài.

- Phần luận (câu 5 và 6): bàn bạc rộng nghĩa đầu bài.

- Phần kết (câu 7 và 8): tóm ý toàn bài.