Tác giả 6/175

Aleksandr Sergeevich Pushkin A-lếch-xan-drơ Xéc-ghê-ê-vích Pu-skin

53.20

Nga / Lớp 6 / Lớp 11

2 tác phẩm, 3125 lượt xem

Anton Pavlovich Chekhov An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp

43.50

Nga / Lớp 11

1 tác phẩm, 3933 lượt xem

Chyngyz Torekulovich Aytmatov Ai-ma-tốp

12.00

Nga / Lớp 8

1 tác phẩm, 1639 lượt xem

Ilya Ehrenburg I. Ê-ren-bua

Nga / Lớp 6

1 tác phẩm, 2340 lượt xem

Maksim Gorky Aleksey Maksimovich Peshkov • M. Go-rơ-ki

Nga / Lớp 9

1 tác phẩm, 2757 lượt xem

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov Mi-kha-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp

Nga / Lớp 12

1 tác phẩm, 1661 lượt xem