Tác giả 8/175

Alphonse Daudet An-phông-xơ Đô-đê

44.25

Pháp / Lớp 6

1 tác phẩm, 1811 lượt xem

Guy de Maupassant Ghi đơ Mô-pa-xăng

Pháp / Lớp 9

1 tác phẩm, 3915 lượt xem

Hippolyte Taine Hi-pô-lít Ten

Pháp / Lớp 9

1 tác phẩm, 1670 lượt xem

Jean de La Fontaine La Phông-ten

25.00

Pháp / Lớp 7 / Lớp 9

2 tác phẩm, 3773 lượt xem

Jean-Jacques Rousseau J. Ru-xô

Pháp / Lớp 8

1 tác phẩm, 1489 lượt xem

Molière Jean-Baptiste Poquelin • Mô-li-e

24.50

Pháp / Lớp 8

1 tác phẩm, 3265 lượt xem

Paul Éluard Pôn ê-luy-a

Pháp / Lớp 12

1 tác phẩm, 2106 lượt xem

Victor Hugo Vích-to Huy-gô

Pháp / Lớp 11

1 tác phẩm, 2413 lượt xem