Tụng giá hoàn kinh sư Phò giá về kinh

Việt Nam / Lớp 7 » Trần Quang Khải

Nội dung

從駕還京

奪槊章陽渡,
擒胡菡子關。
太平須努力,
萬古此江山。


Tụng giá hoàn kinh sư

Đoạt sóc[1] Chương Dương độ,
Cầm Hồ[2] Hàm Tử quan.
Thái bình tu nỗ lực,
Vạn cổ thử gian san.


Dịch nghĩa

Cướp giáo giặc ở bến Chương Dương,
Bắt quân Hồ ở cửa Hàm Tử.
Buổi thái bình nên gắng hết sức,
(Thì) muôn đời (có) giang sơn này.


Dịch thơ (Trần Trọng Kim)

Chương Dương cướp giáo giặc,
Hàm Tử bắt quân thù.
Thái bình nên gắng sức,
Non nước ấy nghìn thu.
[1] Có thể phiên âm là “sóc” hoặc “sáo”, đều có nghĩa là ngọn giáo.
[2] Trung Quốc từ đời Hán đã thường hay bị rợ Hồ - một số tộc ở vùng biên ải phía Bắc - vào quấy nhiễu. Trong văn thơ cổ Trung Quốc và Việt Nam, “Hồ” mặc dù là danh từ riêng, nhưng thường được dùng để chỉ giặc ngoại xâm nói chung.
Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu 1285, sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long, Trần Quang Khải đưa hai vua Trần về lại kinh đô, theo phò giá và làm bài thơ này.