Tổng kết phần văn

Lớp 8

Chưa có đánh giá nào

Văn mẫu

Nội dung

1. Lập bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8 theo mẫu sau:
- Văn bản.
- Tác giả.
- Thể loại.
- Giá trị nội dung chủ yếu

(Gợi ý:
a) Trong mục Thể loại ghi một trong các thể (thể loại) sau:
- Thơ bát cú Đường luật, thơ thuyệt cú Đường luật, thơ thất ngôn, thơ tám chữ, thơ lục bát, thơ năm chữ, thơ tự do,...
- Nghị luận, nghị luận trung đại (chiếu, hịch, cáo,...)
- Kịch

b) Mục Giá trị nội dung chủ yếu này chỉ dành ghi đối với các văn bản trong các bài 15, 18, 20, 24, 26, 27. Có thể đựa vào phần Kết quả cần đạt và Ghi nhớ trong các bài trên để ghi.)

2*. Nêu lên sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các văn bản thơ trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19. Vì sao thơ trong các bài 18, 19 được gọi là “thơ mới”? Chúng “mới” ở chỗ nào?

Hãy chép lại những câu thơ em thích nhất, cho là hay nhất trong 4 bài thơ kể trên, chọn mỗi bài từ 2 đến 4 câu.