Pháp Thuận thiền sư

Việt Nam / Lớp 10

Tác phẩm

Tác giả

Pháp Thuận thiền sư 法順禪師 (915-990) họ Ðỗ 杜, không rõ tên thật và quê quán, thuộc thế hệ thứ mười dòng thiền Nam Phương. Xuất gia từ nhỏ, thờ thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy. Ðắc pháp, nói ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ. Sư học rộng, có tài, hiểu rõ việc nước, đang lúc nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, giúp vua trù kế hoạch, định sách lược. Ðến khi thiên hạ thái bình, sư không nhận phong thưởng. Vua Lê Ðại Hành kính trọng, chỉ gọi là Ðỗ pháp sư, không gọi tên, đem mọi việc văn thư giao phó. Cùng với sư Khuông Việt, Pháp Thuận là cố vấn của triều Tiền Lê, có lần cùng với sư Khuông Việt, được cử tiếp đón sứ thần nhà Tống là Lý Giác. Tài ứng đối làm Lý Giác ngạc nhiên và kính phục. Vua Lê Ðại Hành thường đem vận mệnh nước nhà hỏi sư và trên đây là một bài thơ đáp. Tác phẩm của ông hiện còn một bài thơ trả lời Lê Đại Hành hỏi về vận nước.