Khuê oán Nỗi oán của người phòng khuê

Trung Quốc / Lớp 10 » Vương Xương Linh

Nội dung

閨怨

閨中少婦不知愁,
春日凝妝上翠樓。
忽見陌頭楊柳色,
悔教夫婿覓封侯。


Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.


Dịch nghĩa

Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.


Dịch thơ (Tản Đà)

Trẻ trung nàng biết chi sầu,
Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương.
Nhác trông vẻ liễu bên đường,
“Phong hầu”, nghĩ dại, xui chàng kiếm chi!


Dịch thơ (Nguyễn Khắc Phi - tham khảo bản dịch của Trần Trọng San)

Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu,
Ngày xuân chải chuốt, bước lên lầu.
Đầu đường chợt thấy màu dương liễu,
Hối để chàng đi kiếm tước hầu.


Dịch thơ (Ngô Tất Tố)

Cô gái phòng the chửa biết sầu
Ngày xuân trang điểm dạo lên lầu
Đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu
Hối để chồng đi kiếm tước hầu.


Dịch thơ (Trần Trọng San)

Phòng khuê nàng chửa biết buồn
Ngày xuân điểm phấn tô son lên lầu
Chợt trông đường liễu xanh màu
Xui ai tìm cái phong hầu mà chi


Dịch thơ (Trần Trọng Kim)

Ngẩn ngơ thiếu phụ quên sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu dạo chơi
Chợt nhìn bờ liễu xanh tươi
Hối cho phu tế kiếm nơi phong hầu


Dịch thơ (Khương Hữu Dụng)

Buồng xuân nàng có biết chi sầu
Trang điểm xong lên ngắm cảnh lầu
Chợt thấy bên đường xanh sắc liễu
Hối xui chồng dõi bước công hầu