Khi con tu hú

Việt Nam / Lớp 8 » Tố Hữu

Nội dung

Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp[1] rây vàng hạt đầy sân nắng đào[2]
Trời xanh càng rộng càng cao
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không...

Ta nghe hè dậy bên lòng
Mà chân muốn đạp tan phòng[3], hè ôi.
Ngột làm sao, chết uất thôi
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!
[1] Ngô.
[2] Nắng hồng.
[3] Ở đây là phòng giam.
Huế, tháng 7-1939

Bài thơ Khi con tu hú được sáng tác trong nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả mới bị bắt giam ở đây.

Tu hú là loài chim lông màu đen (con mái lông đen có đốm trắng), lớn hơn chim sáo, thường kêu và đầu mùa hè.

Nguồn:
1. Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, Hà Nội, 1971
2. Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003
3. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004