Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)

Lớp 7

11.00

Nội dung

Thầy, cô giáo tổng kết, đánh giá bài tập sưu tầm ca dao, tục ngữ, dân ca địa phương theo kế hoạch đã định ở Bài 18.

HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN

Đọc diễn cảm văn nghị luận

1. Mỗi học sinh chọn một trong ba văn bản nghị luận sau để đọc diễn cảm:
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
- Sự giàu đẹp của tiếng Việt.
- Ý nghĩa văn chương.

2. Yêu cầu: Mỗi học sinh cần chuẩn bị bài đọc, dùng bút chì đánh dấu những điểm cần lưu ý ở bài tập đọc ở nhà; đọc trôi chảy, rõ ràng, làm nổi bật các câu luận điểm, tư tưởng, tình cảm gây chú ý, các dẫn chứng. (Chú ý các dấu câu, chỗ ngừng sau dấu chấm và chỗ xuống dòng.)

3. Hoạt động ở lớp: Mỗi tổ cử người đọc hay nhất để đọc trước lớp; các bạn nhận xét; thầy, cô giáo đánh giá, biểu dương người đọc hay.