Bạn đến chơi nhà

Việt Nam / Lớp 7 » Nguyễn Khuyến

Nội dung

Đã bấy lâu nay bác tới nhà[1].
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá[2],
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây[3], cà mới nụ[4],
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta.
[1] Có bản chép là “Chẳng mấy khi nay bác tới nhà”.
[2] Có bản chép là “Khôn mò cá”.
[3] Có bản chép là “Cải đã tàn cây”.
[4] Có bản chép là “cà chửa nụ”.
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381). Tiêu đề bản Quốc văn tùng ký chép là Gặp bạn ngồi chơi suông, bản Nam âm thảo chép là Gặp bạn ngồi suông tình.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994