Tác giả 5/175

Abraham Lincoln A. Lin-côn

33.67

Mỹ / Lớp 10

1 tác phẩm, 1176 lượt xem

Ernest Hemingway Ơ-nít Mi-lơ Hê-minh-uê

Mỹ / Lớp 12

1 tác phẩm, 2589 lượt xem

Jack London Giắc Lân-đơn

24.00

Mỹ / Lớp 9

1 tác phẩm, 1746 lượt xem

O. Henry O Hen-ri • William Sydney Porter

53.60

Mỹ / Lớp 8

1 tác phẩm, 6579 lượt xem

Tù trưởng Seattle Xi-át-tơn

23.00

Mỹ / Lớp 6

1 tác phẩm, 2215 lượt xem