Tác giả 5/175

Abraham Lincoln A. Lin-côn

33.67

Mỹ / Lớp 10

1 tác phẩm, 918 lượt xem

Ernest Hemingway Ơ-nít Mi-lơ Hê-minh-uê

Mỹ / Lớp 12

1 tác phẩm, 2192 lượt xem

Jack London Giắc Lân-đơn

15.00

Mỹ / Lớp 9

1 tác phẩm, 1051 lượt xem

O. Henry O Hen-ri • William Sydney Porter

43.25

Mỹ / Lớp 8

1 tác phẩm, 5828 lượt xem

Tù trưởng Seattle Xi-át-tơn

11.00

Mỹ / Lớp 6

1 tác phẩm, 1741 lượt xem