Tác giả 5/175

Abraham Lincoln A. Lin-côn

15.00

Mỹ / Lớp 10

1 tác phẩm, 523 lượt xem

Ernest Hemingway Ơ-nít Mi-lơ Hê-minh-uê

Mỹ / Lớp 12

1 tác phẩm, 636 lượt xem

Jack London Giắc Lân-đơn

Mỹ / Lớp 9

1 tác phẩm, 466 lượt xem

O. Henry O Hen-ri • William Sydney Porter

33.33

Mỹ / Lớp 8

1 tác phẩm, 3146 lượt xem

Tù trưởng Seattle Xi-át-tơn

11.00

Mỹ / Lớp 6

1 tác phẩm, 842 lượt xem