Tác giả 12/175

Đỗ Phủ 杜甫

15.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 1000 lượt xem

Hạ Tri Chương 賀知章

43.00

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 1919 lượt xem

Khuyết danh Trung Quốc

Trung Quốc / Lớp 6

2 tác phẩm, 525 lượt xem

La Quán Trung 羅貫中

Trung Quốc / Lớp 10

2 tác phẩm, 493 lượt xem

Lỗ Tấn 魯迅

Trung Quốc / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 615 lượt xem

Lý Bạch 李白

24.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

4 tác phẩm, 1289 lượt xem

Thanh Tâm tài nhân

Trung Quốc / Lớp 9

2 tác phẩm, 462 lượt xem

Thôi Hiệu 崔顥

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 1363 lượt xem

Trương Kế

14.00

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 574 lượt xem

Vương Duy

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 693 lượt xem

Vương Xương Linh

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 615 lượt xem

Xiao Jun

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 314 lượt xem