Tác giả 12/175

Đỗ Phủ 杜甫

15.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 1202 lượt xem

Hạ Tri Chương 賀知章

63.67

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 2636 lượt xem

Khuyết danh Trung Quốc

Trung Quốc / Lớp 6

2 tác phẩm, 612 lượt xem

La Quán Trung 羅貫中

Trung Quốc / Lớp 10

2 tác phẩm, 586 lượt xem

Lỗ Tấn 魯迅

Trung Quốc / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 722 lượt xem

Lý Bạch 李白

34.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

4 tác phẩm, 1610 lượt xem

Thanh Tâm tài nhân

Trung Quốc / Lớp 9

2 tác phẩm, 542 lượt xem

Thôi Hiệu 崔顥

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 1892 lượt xem

Trương Kế

14.00

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 673 lượt xem

Vương Duy

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 820 lượt xem

Vương Xương Linh

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 739 lượt xem

Xiao Jun

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 359 lượt xem