Tác giả 12/175

Đỗ Phủ 杜甫

25.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 5760 lượt xem

Hạ Tri Chương 賀知章

93.67

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 7105 lượt xem

Khuyết danh Trung Quốc

Trung Quốc / Lớp 6

2 tác phẩm, 1370 lượt xem

La Quán Trung 羅貫中

Trung Quốc / Lớp 10

2 tác phẩm, 1594 lượt xem

Lỗ Tấn 魯迅

Trung Quốc / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 1444 lượt xem

Lý Bạch 李白

34.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

4 tác phẩm, 3608 lượt xem

Thanh Tâm tài nhân

Trung Quốc / Lớp 9

2 tác phẩm, 2623 lượt xem

Thôi Hiệu 崔顥

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 4432 lượt xem

Trương Kế

14.00

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 1760 lượt xem

Vương Duy

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 2111 lượt xem

Vương Xương Linh

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 1737 lượt xem

Xiao Jun

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 779 lượt xem