Tác giả 12/175

Đỗ Phủ 杜甫

25.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 6347 lượt xem

Hạ Tri Chương 賀知章

93.67

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 7678 lượt xem

Khuyết danh Trung Quốc

Trung Quốc / Lớp 6

2 tác phẩm, 1573 lượt xem

La Quán Trung 羅貫中

Trung Quốc / Lớp 10

2 tác phẩm, 1875 lượt xem

Lỗ Tấn 魯迅

Trung Quốc / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 1778 lượt xem

Lý Bạch 李白

34.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

4 tác phẩm, 4148 lượt xem

Thanh Tâm tài nhân

Trung Quốc / Lớp 9

2 tác phẩm, 3397 lượt xem

Thôi Hiệu 崔顥

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 4927 lượt xem

Trương Kế

24.50

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 2044 lượt xem

Vương Duy

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 2659 lượt xem

Vương Xương Linh

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 1995 lượt xem

Xiao Jun

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 910 lượt xem