Tác giả 12/175

Đỗ Phủ 杜甫

25.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

2 tác phẩm, 6131 lượt xem

Hạ Tri Chương 賀知章

93.67

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 7476 lượt xem

Khuyết danh Trung Quốc

Trung Quốc / Lớp 6

2 tác phẩm, 1482 lượt xem

La Quán Trung 羅貫中

Trung Quốc / Lớp 10

2 tác phẩm, 1782 lượt xem

Lỗ Tấn 魯迅

Trung Quốc / Lớp 9 / Lớp 12

2 tác phẩm, 1612 lượt xem

Lý Bạch 李白

34.00

Trung Quốc / Lớp 7 / Lớp 10

4 tác phẩm, 3934 lượt xem

Thanh Tâm tài nhân

Trung Quốc / Lớp 9

2 tác phẩm, 3131 lượt xem

Thôi Hiệu 崔顥

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 4792 lượt xem

Trương Kế

14.00

Trung Quốc / Lớp 7

1 tác phẩm, 1934 lượt xem

Vương Duy

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 2431 lượt xem

Vương Xương Linh

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 1884 lượt xem

Xiao Jun

Trung Quốc / Lớp 10

1 tác phẩm, 856 lượt xem