Viết bài tập làm văn số 1: Văn kể chuyện

Lớp 6

14.00

Văn mẫu

Nội dung

Có thể tham khảo kiểu đề sau:
“Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em.”