Vịnh khoa thi Hương Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

Việt Nam / Lớp 11 » Trần Tế Xương

Nội dung

Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm oẹ quan trường miệng thét loa.
Lọng cắm[1] rợp trời, quan sứ đến,
Váy lê quét đất, mụ đầm ra.
Nhân tài đất Bắc nào ai đó?[2]
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.
[1] Có bản chép “Cờ kéo”.
[2] Có bản chép “Sao không nghĩ đến điều tu sĩ?”
Vịnh khoa thi Hương (hay Lễ xướng danh khoa thi Đinh Dậu) là bài thơ thuộc đề tài “thi cử” – một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương (13 bài vừa thơ vừa phú), đã thể hiện thái độ mỉa mai, phẫn uất của nhà thơ đối với chế độ thi cử đương thời và đối với con đường khoa cử của riêng ông. Qua những bài thơ này, tác giả vẽ nên một phần hiện thực nhốn nháo, ô hợp của xã hội thực dân nửa phong kiến buổi đầu, đồng thời nói lên tâm sự của mình trước tình cảnh đất nước.