Quy hứng Hứng trở về

Việt Nam / Lớp 10 » Nguyễn Trung Ngạn

Văn mẫu

Nội dung

歸興

老桑葉落蠶方盡,
早稻花香蟹正肥。
見說在家貧亦好,
江南雖樂不如歸。


Quy hứng

Lão tang diệp lạc tàm phương tận,
Tảo đạo hoa hương giải chính phì.
Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo,
Giang Nam tuy lạc bất như quy.


Dịch nghĩa

Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
Lúa sớm nở hoa thơm, cua đang lúc béo.
Nghe nói ở nhà, dẫu nghèo vẫn tốt,
Đất Giang Nam tuy vui cũng chẳng bằng về nhà.


Dịch thơ (trong Hoàng Việt thi văn tuyển)

Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
Lúa sớm bông thơm cua béo ghê.
Nghe nói ở nhà nghèo vẫn tốt,
Dẫu vui đất khách chẳng bằng về.


Dịch thơ (Xuân Thuỷ)

Dâu già, lá rụng, tằm xong,
Bông thơm lúa sớm béo mòng con cua.
Quê nhà nghèo thế mà ưa,
Giang Nam vui mấy cũng thua về nhà.


Dịch thơ (Nguyễn Tấn Hưng)

Dâu thưa, tằm mới hết tơ,
Cũng vừa cua béo, lại mùa lúa thơm.
Quê nhà, nghèo vẫn sướng hơn,
Giang Nam vui mấy cũng khôn bằng về.
Bài thơ Hứng trở về được sáng tác khi Nguyễn Trung Ngạn đang đi sứ ở Giang Nam (Trung Quốc).

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (tập II), NXB Văn học, Hà Nội, 1976