Nguồn gốc và giá trị của “Truyện Kiều”

Lớp 9 » Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chưa có đánh giá nào
1. Nguồn gốc:

Nguyễn Du đã lấy cốt truyện từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Trung Quốc mà sáng tạo ra Truyện Kiều bằng thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đậm đà màu sắc Việt Nam

2. Giá trị:

- Truyện Kiều thấm nhuần tinh thần nhân đạo cao đẹp và có giá trị tố cáo hiện thực sâu sắc.

- Truyện Kiều là một công trình nghẹ thuật về ngôn ngữ, vế thơ lục bát, về tả cảnh, tả tình, tả người... bút pháp nghệ thuật cua Nguyễn Du trở thành mẫu mục cổ điển vô song.