Luyện tập sử dụng từ

Lớp 7

32.33

Nội dung

1. Đọc các bài tập làm văn của em từ đầu năm đến nay. Ghi lại những từ em đã dùng sai (về âm, về chính tả, về nghĩa, về tính chất ngữ pháp và về sắc thái biểu cảm) và nêu cách sửa.

Mẫu:
Từ dùng sai âm, sai chính tả,...: tre chở
Cách sửa: che chở

2. Đọc bài tập làm văn của một bạn cùng lớp; nhận xét về các trường hợp dùng từ không đúng nghĩa, không đúng tính chất ngữ pháp, không đúng sắc thái biểu cảm và không hợp với tình huống giao tiếp trong bài làm của bạn.