Chu Quang Tiềm

Việt Nam / Lớp 9

Tác phẩm

Tác giả

Chu Quang Tiềm (1897-1986) là nhà mĩ học và lí luận học nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là một danh nhân lớn, có học vấn cao, là tác giả của nhiều bài chính luận nổi tiếng.