Cảm nhận về bài “Tuyên ngôn Độc lập”

Việt Nam / Lớp 12 » Hồ Chí Minh » Tuyên ngôn Độc lập

Chưa có đánh giá nào
Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khẳng định quyền làm chủ của dân tộc ta, nước ta hoàn toàn độc lập, hoà bình. Tuyên ngôn Độc lập mang nhiều ý nghĩa cách mạng, vững bền ý chí của các bậc anh hùng.

Nhìn lại những dấu ấn lịch sử của Việt Nam qua giai đoạn năm 1919-1930 ta sẽ thấy được sự thống khổ của nhân dân và ý chí sức mạnh không thể nào tiếp tục cam chịu sự nô lệ, sự áp bức của thức dân Pháp. Các tầng lớp nhân dân từ trí thức, tiểu tư sản, công nhân... đều đồng lòng đứng lên kêu gọi một phong trào yêu nước đã lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dan tham gia. Những người lãnh đạo đã tìm ra được một đường đi đúng đắn, tiếp thu được những lý luận giải phóng theo tư tưởng vô sản, tư tưởng của Mác - Lê Nin, để hệ quả của nó chính là thành lập ra được Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đã mở ra những cao trào cách mạng lớn và đỉnh cao là sự xuất hiện và tồn tại của các Xô viết ở Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều phong trào khác với quy mô ngày càng lớn, đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đứng lên tạo một sức mạnh quật cường khiến bọn thực dân phải nhượng bộ và đáp ứng nhiều yêu sách của ta về dân sinh, dân chủ. Đây là nền tảng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh - Mặt trận đoàn kết dân tộc Việt Nam

Trước tình hình phát triển của cách mạng Việt Nam, Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Trước sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo yêu nước đã giành được chính quyền. Đáp lại tấm lòng và sự kêu gọi toàn dân đã tiến lên, làm nên cuộc thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Tuyên ngôn Độc lập đã ra đời vào ngày 2-9-1945, một bước tiến mới cho đất nước Việt Nam, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam đó là kết quả của cả một quá trình trăn trở, suy ngẫm trong hành trình tìm đường cứu nước của Bác, là kết quả của thực tiễn lãnh đạo tài tình đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi của Bác. Tuyên ngôn Độc lập đã thể hiện sự sáng suốt, nhạy bén và tầm nhìn chiến lược sâu rộng, khả năng dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc luôn gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân như Bác đã từng nói “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”.

Cách mạng tháng Tám, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã diễn ra cách đây 68 năm nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Từ đây dân ta sẽ không chịu bất kì một ách thống trị, áp bức nào, luôn được ấm no, hạnh phúc.