Ấn, kiếm Tây Sơn

Việt Nam / Lớp 6 » Khuyết danh Việt Nam

144.57

Nội dung

Đồng bào An Khê (Bình Định) kể:

Sau khi làm lễ khởi binh chân núi Ông Bình, Nguyễn Huệ dẫn quân xuống núi trấn Tây Sơn Hạ. Trên đường đi, nghĩa quân gặp hai Ông Xà (nhân dân gọi những con rắn lớn là Ông Xà). Một ông cắp ngang thanh bảo kiếm chuôi đỏ, vỏ vàng, dây đeo có nạm ngọc óng ánh. Một ông cắp hộp màu son đựng ấn[1] ngọc. Cả hai bò tới ngẩng đầu dâng ấn, kiếm trước mặt Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ biết đây là hai sứ giả của Ngọc Hoàng xuống ban ấn, kiếm nên ông nâng bảo vật lên, cung kính cảm tạ trời đất, cảm tạ lưỡng xà[2].
[1] Con dấu của vua, quan.
[2] Hai con rắn (lưỡng: hai, xà: rắn).
(Theo Nguyễn Xuân Nhân)